Wet regulering sekswerk naar de Kamers!

Update 29-01-2021

Deze Wet gaat vanaf 27-01-2021 onder nummer 35715 in de Kamers in behandeling .

Wij vinden in zijn algemeenheid dat aan deze wet geen behoefte bestaat en bestaande wetgeving voldoende houvast geeft om misstanden tegen te gaan en op te sporen. Dat vinden we al járen.

Inmiddels is het wetsvoorstel ‘controversieel’ verklaard en zal de behandeling na de verkiezingen aan de volgende Regering zijn.

Artikel uit VER-mOnthly 2021/nr 2:

 We hebben het al heel vaak gehad over de Wrs – de Wet regulering sekswerk; daarvoor nog veel vaker over de voorloper, de Wrp. Ook over de aanpassingen, de amendementen en moties, de Novelle. De behandelingen in de commissies, de inspraak, de consultaties en het overleg – en dat al vanaf 2003, nadat de toenmalige Regering vond dat naast het legaliseren (opheffing bordeelverbod) er wel een nieuwe wet móest komen die prostitutie aan regels zou binden. Met wisselend enthousiasme werd daar ambtelijk aan gewerkt.

 De Regeringen gingen er immer aan voorbij dat er al ‘enige’ regelgeving en wetgeving bestond waaraan we ons toch al allemaal aan moeten houden en die ook op prostitutie van toepassing is. Daar hebben we het dan tot nu toe toch ook mee moeten doen.

Maar die zo gewenste Wet – voor het eerst aan de Kamers aangeboden in 2009 – is er dus nog steeds niet. Inmiddels ligt er nu een nieuwe wettekst. Telkens als deze ‘absoluut noodzakelijke Wet’ ter sprake komt in de politiek zal men benadrukken dat het snel moet worden ingevoerd. Wij vinden al vele jaren dat er altijd al voldoende wetgeving bestaat en dat je op basis daarvan kunt handhaven; er is geen dwingende noodzaak voor de Wrs. Ergo deze wet zal tegengesteld werken aan de doelstelling.

 U weet ook dat we in een eerdere fase al inbreng leverden bij de internet-consultatie… met zeker nog zo’n 350 andere personen en organisaties. Die waren in doorsnee ook al niet erg enthousiast. Dat leidde tot enkel kleine tekst-aanpassingen en dat is het dan: Het is nu aan de Kamers! Maar die zal ongetwijfeld ook het advies van de Raad van State lezen en verbaasd zijn dat de Regering dat vrijwel totaal naast zich heeft neergelegd en prioriteit gaf aan hetgeen in de Regeringsverklaring werd afgesproken.

 Wij hebben de teksten ook doorgenomen. In zijn algemeenheid zijn wij van mening: We hebben deze wet niet nodig, ga bestaande wetgeving handhaven en hou op met zeuren over een nieuwe wet die volgens ons de doelstelling verder wegbrengt dan ondersteund. Men criminaliseert de hele sector en staat daarmee ook verbeteringen in de weg! Dat zou je gewoon niet moeten willen!

Bovendien de huidige handhaving van de meest eenvoudige wetgeving faalt al aan alle kanten – hoe denkt men dat dan nieuwe en meer gedetailleerde wetgeving wel gehandhaafd kan worden?!

 En de handhaving zal zich dan ook weer in hoofdzaak gaan richten op de vergunde bedrijven – waarvan uit allerlei onderzoeken al bleek dat daar weinig ellende te bespeuren was – en niet op de feitelijke misstanden. Men kan eer inleggen met het ‘laaghangende fruit’ en zeggen dat men voldoende inzet pleegde en alle bedrijven controleerde; mooi voor de jaarcijfers! Maar gedwongen aanbod en foute werkplekken, illegaal handelen en mensenhandel is nu ook goed te bestrijden; er is geen wet die dat toestaat en de sancties zijn duidelijk. Dat kan nu dus wettelijk ook maar wordt slechts in de marge van de prioriteiten en beschikbare Fte’s gehandhaafd en vervolgd. Als het niet al op een dienblaadje ligt laat men het links liggen.

Uit het advies aan de Regering – van de Raad van State.

 De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de doelstelling van de regering om misstanden in de prostitutiesector tegen te gaan en te bestrijden en er voor te zorgen dat sekswerkers hun werk veilig kunnen doen. De overheid dient deze misstanden op grond van haar zorgplicht zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Gelet hierop ziet de regering terecht een taak voor de overheid om te komen tot een acceptabele branche, waarin prostituees vrijwillig werken en zich in dat bestaan kunnen redden en misstanden en overlast worden voorkomen of verminderd.

 De Afdeling heeft evenwel ernstige twijfels of het vergunningensysteem voor prostituees zoals voorgesteld daaraan een positieve bijdrage zal leveren. Het vergunningvereiste zal naar verwachting een hoge drempel vormen om dit beroep legaal uit te oefenen. Het is zeer aannemelijk dat de illegale prostitutie en daarmee ook de kans op misstanden toeneemt. Daarmee is de voorgestelde prostitutievergunning contraproductief. De overheid kan haar zorgplicht doelmatiger vervullen en met minder kans op ongewenste neveneffecten door in te zetten op intensivering van het algemene toezicht en de handhaving op basis van de thans geldende regelgeving. Daarnaast heeft de Afdeling bezwaren tegen de voorgestelde strafbaarstelling van het faciliteren van illegale prostitutie en van de klant. In verband daarmee dient het wetsvoorstel nader te worden overwogen.

 

De tekst die er nu ligt, zal in de Tweede Kamer worden beoordeeld voor behandeling en komt dan op de Kameragenda. Eerst zal een commissie er zich over buigen de eventueel binnenkomende inspraak en stukken beoordelen en mogelijk vragen stellen aan de Minister of een bijeenkomst organiseren met de belanghebbenden. Daarna zal de plenaire behandeling worden ingepland. 

U kunt het ook zelf beoordelen, de stukken vindt U op internet: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z01543&dossier=35715

 Inhoudelijk zullen we alle teksten nog nader beoordelen. We zullen op elk onderdeel ingaan, ervan uitgaande dat ‘de politiek’ toch blijft streven naar nieuwe wetgeving; we willen daar dan ook positief een bijdrage aan leveren – los van onze algemene opvatting dat er geen behoefte aan is. Enkele hoofdpunten zijn:

Algemene vergunningplicht voor de sekswerkers, de strafbaarstelling van de klant als hij met een niet-vergunde sekswerker afspreekt. En de ondernemers die verantwoordelijk gesteld worden voor tal van zaken  waarop men meestal geen grip of zelfs maar zicht heeft of dat redelijkerwijs kan krijgen. En natuurlijk de zg. Nul-optie en mogelijk uitsterfbeleid ed. en niet te vergeten het aangehangen wetsartikel 206a – het zg. pooierverbod!

Veel van onze kritiek is al verwoord in de eerder internet-consultatie. We komen er dus later in detail op terug.

 

Eerste Kamer.

Gezien de info hierna zal het wetsvoorstel ‘Stafbaarstelling misbruik prostitue(e)s’ behandeld worden in de Eerste Kamer, zonder dat men wacht op de Wrs, die per 27-01-2021 werd ingediend bij de Tweede Kamer. 

2021-01-26: Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, besluit de commissie het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling (na het krokusreces).

 

Bent u voorstander van deze wet, bv. omdat het zo sympathiek klinkt? Lees dan de tekst nog eens góed door!

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *