Protocollen seksbedrijven

 Update 16-05-2020   

Vooraf: Op dit moment liggen de voorstellen ook die door de raambedrijven, de escort, en de sekswerkers voorbereid zijn en wordt dinsdag as. bekeken of er een eensluidend basis-protocol met aanvulling per bedrijfssoort is vast te stellen waardoor de kans bestaat dat in de sector gefaseerde invoering mogelijk is en we niet hoeven te wachten tot zelfs het bedrijf met het allerlaatste risico ook open kan. Door de grote verschillen in de bedrijven zijn ook de maatregelen verschillend: Kern is: het moet veilig!

Zo zouden – binnen het protocol – bv de massagebedrijven zeker per 1 juni open kunnen maar bedrijven met óók een horecavergunning zouden moeten wachten tot ook het café weer open kan òf de horeca-service gesloten houden. Zo kan men differentiatie toepassen en de verdere schade beperken omdat de veiligheid voldoende dan gewaarborgd is. 

Protocollen seksinrichtingen (huidige VER-tekst)

 

Even voorstellen

 De Vereniging exploitanten relaxbedrijven (VER) vertegenwoordigt sinds 1991 de zogenaamde relaxsector, met uitzondering van de tippel- en thuisprostitutie en de raamverhuurbedrijven, die hun eigen organisatie of vertegenwoordiging hebben. De VER verdedigt in de eerste plaats de belangen van haar leden, maar ook die van de branche als geheel.

 In overleg met onze leden, diverse niet-leden en adviezen van derden komen wij tot deze rapportage en protocollen met betrekking tot een herstart voor de vergunde seksinrichtingen. Wij zien de protocollen als een aanvulling op de bestaande vergunningsvoorschriften en hygiënerichtlijnen.

 

Bestuur VER

 

 De V.E.R. werd opgericht op 26 september 1991. In de statuten staat het doel van de vereniging als volgt omschreven:

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de exploitanten van Relaxbedrijven zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, onder meer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public-relations van Relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imagoverbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.   

 

 Inhoud

 I         Voorstel ontwikkeling aanvullend hygiëneprotocol seksbedrijven.

II        Algemene uitgangspunten en verkenning ten behoeve van het protocol

III       Maatregelen en controle

IV       Beknopte beschrijving van de soorten bedrijven en uitwerking van het protocol per sectordeel

V        Voorstellen van leden

 

I Voorstel ontwikkeling aanvullend hygiëneprotocol seksbedrijven

 Het doel van dit protocol is om coronabesmetting binnen seksbedrijven te voorkomen. Sekswerk is op zich geen besmettingsoorzaak en reeds gebonden aan strikte regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Echter, als contactberoep kan het niet zonder meer onbezorgd plaatsvinden zoals we gewend waren voor 15 maart.

 Bedrijven zijn meer dan bereid om aanpassingen te maken teneinde hun dienstverlening op een veilige manier te kunnen hervatten en er is dan ook geen reden om alle seksbedrijven per definitie gesloten te houden tot 1 september. Er is een grote diversiteit aan seksbedrijven en ook de activiteiten die men ontplooit zijn zeer verschillend. Het moet dan ook niet zo zijn dat de hele sector op slot blijft totdat ook het allerlaatste bedrijf kan aanhaken Het ene bedrijf zal vrij snel open kunnen, terwijl de ander zal moeten wachten omdat daar een veel grotere kans is op besmetting.

Zonder omzet zullen veel bedrijven deze crisis niet overleven en bovendien heeft de abrupte sluiting het illegaal werken aangezwengeld, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Bij de heropening van de bedrijven zal dat probleem zich deels oplossen en is er weer controle mogelijk op de hygiënische aspecten van sekswerk.  

In het hiernavolgende staan we stil bij verschillende aanpassingen en mogelijkheden. De maatregelen die we voorstellen lopen misschien voor de muziek uit en de oplossingen die wij en anderen bedenken botsen wellicht met andere wetgeving. Echter, nu ‘out of the box’ denken biedt hopelijk ruimte om niet ten onder te gaan. Kijken naar de mogelijkheden dus, in plaats van focussen op wat niet kan.

 Dit stuk is tot stand gekomen op basis van de inbreng van de VER-leden. Het is openbaar, dus ook toegankelijk voor niet-leden.

II Algemene uitgangspunten voor het protocol

 Landelijke hygiëneregels sekswerk

Alle bedrijven en sekswerkers passen al de Landelijke hygiëneregels sekswerk van het RIVM toe. Deze richtlijn werkt ook ten aanzien van corona preventief, aangezien hij gericht is op het voorkomen en bestrijden van ziektekiemen.

Mogelijke maatregelen

Het is moeilijk om te bepalen welke maatregelen zinvol zijn om in te voeren, omdat de informatie over corona vaak onvolledig, tegenstrijdig of onjuist is.

 

Een sneltest zou een uitkomst kunnen zijn, maar de testen die aangeboden worden, lijken niet betrouwbaar. Navraag bij het RIVM (per 23-04-2020) leerde ons:

 

De branche moet zelfstandig een plan opstellen volgens instructie van het kabinet. Een testmogelijkheid is er nu niet en kan  geen onderdeel van het plan zijn.

Wanneer contactberoepen weer toegestaan worden zal een kader worden geboden op basis waarvan kan worden bepaald of een sector in staat is voldoende maatregelen te nemen.

 

Nadere toelichting:

 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar COVID-19 zelftesten die voor thuisgebruik worden aangeboden. Dit zijn geen zelftesten, maar zogenaamde sneltesten. Tot nog toe is de kwaliteit van deze sneltesten nog onvoldoende om bij individuele patiënten te testen of om deze thuis te gebruiken. De uitslagen zijn niet betrouwbaar.

 

Ook het nut en de beschikbaarheid van mondkapjes stond ter discussie:

 

De WHO, World Health Organisation, en het RIVM zien alleen nut in het dragen van mondkapjes in de omgeving van reeds besmette mensen.

De bescherming van professionele en goedgekeurde mondkapjes zijn vooralsnog voorbehouden aan medisch personeel. Papieren mondkapjes houden geen virus tegen.

Baat het niet schaadt het niet?

Er zijn wel veel mondkapjes in de aanbieding die geen certificering hebben: allerlei soorten mondkapjes worden her en der wel aangeboden – daaraan geen gebrek.

Eigengemaakte mondkapjes of een sjaal voor de mond en neus zijn ook onvoldoende bescherming.

Het gebruik is pas zinvol als er goedgekeurd materiaal voorhanden is. Nu krijg je schijnveiligheid en mogelijk meer onvoorzichtig gedrag.

 

Tijdens de persconferentie op 6 mei jl. is echter bekendgemaakt dat alle vormen van mondkapjes nu toegestaan zijn met uitzondering van die bestemd voor medische doeleinden.

 

Met betrekking tot temperatuur opnemen en navraag doen naar coronaverschijnselen:

 

Sommigen houden ons voor dat het aan verpleegkundigen en artsen moet worden gelaten, dan wel dat het een inbreuk is op de medische privacy.

Maar het is zelfs zo dat in het Europarlement ‘aan de deur’ gecontroleerd wordt op bv. temperatuur. Een preventieve maatregel voor politici en bezoekers.

 

Gezien de stand van zaken zullen we echter wel iets moeten doen. De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie die vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Maatregelen die hopelijk op korte termijn teruggedraaid kunnen worden, omdat het gevaar geweken is.

 

Iemands temperatuur opnemen, testen of vragen stellen over de gezondheid gaat wellicht in tegen de  discriminatie- en privacyregels: de Autoriteit Persoonsgegevens verschaft hier niet echt duidelijkheid over. Echter, volgens de bekendmaking van 6 mei, is het acceptabel om te vragen naar iemands gezondheid alvorens degene toe te laten in een bedrijf. Het RIVM heeft in dit kader een checklist opgesteld: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0.

 

Vanzelfsprekend kan iemand weigeren zijn temperatuur te laten meten, zich te laten testen of vragen te beantwoorden, maar volgens de AP is het in het geval van personeel in loondienst geen vrije beslissing aangezien er sprake is van een gezagsverhouding. Echter, zowel de sekswerker als de klant zijn autonoom en beslissen zelf of zij dergelijke voorwaarden accepteren. Daarover hoeft dus geen probleem te ontstaan met de AP.

 

Een andere maatregel die op bezwaren zou kunnen stuiten, is het stellen van een leeftijdsgrens. Aangezien het coronavirus een groter gezondheidsrisico is naarmate de leeftijd hoger is, zou overwogen kunnen worden om te herstarten met een leeftijdsgrens, bijvoorbeeld van 60 jaar. Na enige tijd zou die dan gefaseerd verhoogd kunnen worden.

 

De leeftijdsgrens is dan niet bedoeld om mensen bewust te weren, maar als een preventieve maatregel ter bescherming van iedereen. Een duidelijke noodzaak dus en daarmee geen leeftijdsdiscriminatie. Bovendien is controle van de leeftijd van sekswerkers en klanten geen ongebruikelijke handeling. Vanwege de vergunningseisen zijn seksbedrijven verplicht om de verblijfsstatus en de leeftijd van de sekswerkers te controleren en dienen sekswerkers dagelijks een ID-kaart of paspoort te tonen. Ook klanten moeten aan een leeftijdscriterium voldoen, wat gecontroleerd kan worden aan de hand van een ID-kaart of paspoort. Het identiteitsbewijs wordt alleen ingezien ten behoeve van de leeftijdsvaststelling en dat zou in het geval van deze maatregel niet anders zijn: alleen inzage, geen registratie.

Indien het niet toegestaan wordt een leeftijdsgrens te hanteren in het kader van coronapreventie, dan zouden de bedrijven klanten uit risicogroepen kunnen vragen (voorlopig) af te zien van een bezoek.

 

NB. Als iemand ziek wordt of reeds ziek is, dan zal hij zeer waarschijnlijk niet eens op het idee komen eens seksbedrijf te bezoeken, daarvoor is het verloop van corona te heftig. De ervaring leert dat dat klanten in het geval van verkoudheid of griep maar zelden een sekscontact wensen, aangezien het de prestatiedrang doorgaans niet ten goede komt.

 

Verkeer

Er wordt regelmatig beweerd dat seksbedrijven een aanzuigende werking hebben die extra verkeersbewegingen en parkeerdruk tot gevolg heeft, maar naar onze mening is dat niet werkelijk een probleem. Als je ervan uitgaat dat een seksbedrijf gemiddeld zo’n 20 klanten per dag heeft en dat een bezoek ongeveer een uur duurt, dan betekent dat 40 verkeersbewegingen van auto’s, motors en e-bikes en maximaal 20 uur parkeertijd per dag. Niet veel dus, en bovendien komt een deel van de klanten met het openbaar vervoer. Met name de grotere clubs hebben vaak parkeerruimte op hun eigen terrein, waardoor er geen extra parkeerdruk in de openbare ruimte ontstaat. Bovendien wenst geen klant de aandacht op zich te bevestigen, noch bij aankomst, noch bij vertrek, dus van contact met anderen in de openbare ruimte zal nauwelijks sprake zijn. Bovendien geldt hier de anderhalvemeterregel.

 

Aanvullende maatregelen

 

Elektronische betalingen

In veel bedrijven bestaat nu al de mogelijkheid om te betalen met pin of creditcard of per bankbetaling. Contact met contant geld kan daarmee vrijwel teruggedrongen worden. Bovendien kunnen de kassa en de balie afgeschermd worden met plexiglas, zoals dat ook gebeurt in de supermarkten. Vanzelfsprekend moeten de balie en de betaalapparaten telkens gereinigd worden.

 

Uitsluiten risicovollere handelingen

De sekscontacten binnen de bedrijven zijn doorgaans een-op-een. Je zou handelingen en diensten die risicovoller zijn, zoals zoenen en trio’s, kunnen uitsluiten.

 

Vermijden van onderling contact

Binnen de meeste bedrijven is geen sprake van contact tussen klanten en andere bezoekers onderling, dat is streng gescheiden. Uitzondering zijn de seksclubs, die beschikken over een bar, maar die desondanks niet te vergelijken zijn met een bar of kroeg: de klanten komen er niet voor elkaar. Waar mogelijk zou men looprichtingen kunnen instellen en aanwijzingen kunnen geven, om onderling contact maximaal de vermijden. De anderhalve meter-regel is dan toepasbaar, eventueel aangevuld met een mondkapje.

 

Bedrijven met een bar hebben doorgaans een horecavergunning, dus die mag pas geopend worden op het moment dat alle horeca weer open mag.

 

Mogelijke oplossingsrichting

Onze ideeën zijn niet in beton gegoten, ze zijn gebaseerd op de mogelijkheden die momenteel geboden worden. Zijn er op het moment van herstart betere methodes en doeltreffender methodes beschikbaar, dan ruilen we ze daar graag voor in. Die vinden we vast naarmate de tijd verstrijkt, maar nu is het van belang dat de sector waar mogelijk een herstart kan maken. Voor veel bedrijven is een herstart op 1 september financieel niet haalbaar. Bovendien, in veel bedrijven kan al veilig gewerkt worden, wat sluiting tot 1 september onnodig maakt.

 

Draagvlak

Wij zijn van mening dat zowel personeel, sekswerkers als klanten in meerderheid deze aanpak zullen steunen, omdat het hen de zekerheid biedt dat ieder die binnen is op dezelfde wijze gecontroleerd werd. Hopelijk hoeven de maatregelen slechts tijdelijk te zijn en zullen nut en noodzaak op een gegeven moment verdwijnen.

  

III Maatregelen en controle

 Inaansluiting op het voorgaande:

Leiding en personeel

 ·         Bij binnenkomst 

o    Controleren op aanwezigheid geldig ID-bewijs

o    Handen wassen

o    Bevragen over gezondheid

o    Temperatuur opnemen.

o    Eventueel test afnemen (prematuur).

o    Zo nodig mondkapje (hangt af van de werkplek/werkzaamheden/contact met anderen)

o    Betalen aan de balie/kassa – bij voorkeur elektronisch.

 

·         De start van het werk

o    Anderhalve meter afstand waar mogelijk

o    Bij wisseling van werk en tussendoor regelmatig handen wassen

o    Werkplek balie/ bar/ ed. minimaal dagelijks volgens bestaand protocol reinigen

o    Bij wisselen van dienst eerst de werkplek (laten) reinigen

o    Gedrag naar adviezen RIVM

 Schoonmaakdienst

·         schoonmaken

  • We verwijzen naar het reeds bestaande protocol ten aanzien van het schoonmaken van:

§  Kamers

§  Keuken

§  Toiletten

§  Baden

§  Douches

§  Wasgoed

 

·         Verwerking en aanvullingen

o    Kamers en toilet e.d. na elk bezoek van een klant nalopen

o    Extra aandacht voor alle punten die men aanraakt (kranen, klinken, leuningen e.d.)

o    Voldoende schoonmaak- en desinfectiemiddelen & -materialen

o    Mondkapjes – handschoenen – plastic wegwerpschorten – e.d.

o    Afval in vuilniszakken zo snel mogelijk afvoeren in de containers

o    Gebruikte handdoeken en lakens e.d. in afgesloten containers verzamelen

 

·         Op de werkplek van de sekswerker

o    Voldoende schone lakens, handdoeken/onderleggers

o    Mondkapjes, handschoenen

 Sekswerkers (geen personeel)

·         Algemeen

Sekswerkers zijn als zelfstandig ondernemer of als beroepsmatig werkende altijd autonoom in hun beslissingen. Er is geen sprake van een gezagsverhouding of van een verplichting de afspraak voor een werkplek te continueren. Net als de bedrijven, zijn ook sekswerkers gebonden aan de Landelijke hygiëneregels sekswerk en dan met name het protocol handenwassen.

 

·         Bij binnenkomst

o    Controle op de papieren/leeftijd/verblijfsstatus

o    Handen wassen

o    Bevragen over gezondheid

o    Temperatuur opnemen

o    Eventueel test afnemen

 

·         Bij aanvang werkzaamheden

o    Betalen via de balie/kassa – bij voorkeur elektronisch

o    Controle of de omkleedruimte voldoet aan de hygiëne-eisen

o    Controle of de werkruimte voldoet aan de hygiëne-eisen (schoon/handdoeken etc.)

o    Gedrag naar adviezen RIVM

·         Vervolgens

o    Bij de kennismaking van de klant: afstand bewaren. (event. mondkapje)

o    Afspraken met de klant – duidelijk gericht op de voorwaarden

o    Geen trio’s/ geen risicovolle handelingen

o    Gebruik van diverse beschermingsmiddelen

o    Na ieder gebruik de werkruimte nalopen op basis van de hygiëne-eisen

 

 De klant

De klant kan vooraf een afspraak maken zodat het bedrijf hem in alle rust aan de deur kan ontvangen voordat een volgende klant zich aandient. Er kan gewerkt worden met toegang op basis van time-slots of met gerichte afspraken met/voor de sekswerker. Dat komt een zorgvuldige controle ten goede. Diegene die de klant binnenlaat draagt een mondkapje en houdt anderhalve meter afstand. De meeste bedrijven werken reeds met een gesloten deur.

·         Bij binnenkomst

o    Voorlichten over de handelswijze

o    Handen wassen of reinigen met alcoholgel

o    Eventueel legitimatie vragen (ter inzage bij twijfel aan de leeftijd)

o    Bevragen over de gezondheid

o    Temperatuur opnemen

o    Indien mogelijk test afnemen (prematuur)

o    Eventueel mondkapje

o    Betalen aan de balie/kassa – bij voorkeur elektronisch

o    Gedrag naar adviezen RIVM

Voor de persoonlijke hygiëne en verzorging verwijzen we naar de Landelijke hygiëneregels sekswerk.

IV Beknopte beschrijving van de soorten bedrijven en uitwerking van het protocol per sectordeel

 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de soorten bedrijven. De uitgangspunten onder III Maatregelen en controle zijn over het algemeen toepasbaar, soms volgt nog een aanvullende opmerking.

 

Raamverhuurbedrijven, thuiswerk, tippelprostitutie, parenclubs/gangbang-party’s en webcamseks laten we in het hiernavolgende buiten beschouwing. De meeste van deze vormen hebben hun eigen vertegenwoordiging.

 

Seksclubs

Een seksclub heeft doorgaans een bargedeelte waar klanten de sekswerkers ontmoeten. Als de klant zijn keuze heeft gemaakt, gaan de sekswerker en hij apart zitten en spreken, onder het genot van een drankje, af om naar de kamer te gaan voor een een-op-een contact. Een seksclub heeft vaak een portier en een barkeeper en soms een receptionist. Soms heeft men ook een show (bijvoorbeeld paaldansen) en/of film ter vermaak.

 

Aanvulling op het protocol:

De bar/ontvangruimte moet aangepast zijn op de anderhalvemeterregel. Mogelijk is een mondkapje dan wenselijk. Contact tussen de klanten dient te voldoen aan de anderhalvemeterregel, maar moet zoveel mogelijk worden vermeden. De eventuele show zou kunnen worden afgeschermd of plaatsvinden op tenminste 1,5 meter afstand. 

 

Privéhuizen

In een privéhuis is geen bar en werkt men doorgaans met een aparte kamer waar de sekswerkers zich een voor een aan de klant voorstellen en waar deze zijn keuze maakt. Soms is er sprake van een huiskamer waar de sekswerkers zitten. De klant gaat met de sekswerker van zijn keuze naar de kamer en daarna vertrekt hij.

 

Aanvulling op het protocol:

Indien een privéhuis werkt met een aparte kamer waar de klant met een sekswerker kennismaakt, dan kun je daar eenvoudig de anderhalvemeterregel toepassen, eventueel met een mondkapje. Van contact met andere klanten of bezoekers is in een privéhuis geen sprake. Bovendien maken klanten vaak vooraf een afspraak.

 

Massagebedrijven

In dit voorstel beperken wij ons tot die massagebedrijven waar prostitutie plaatsvindt en die vergund zijn als seksinrichting, hoewel er feitelijk weinig verschil is tussen massagebedrijven met en massagebedrijven zonder vergunning als seksinrichting. De klant kan zijn keuze maken via een fotogallerij met foto’s van de aanwezige masseuses of deze stellen zich aan hem voor, vergelijkbaar met de werkwijze in een privéhuis. Vervolgens gaat de klant met de masseuse van zijn keuze naar de massageruimte en daarna vertrekt hij.

 

Aanvulling op het protocol:

Indien de massagesalon een wachtruimte heeft voor de klant en/of de masseuses, dan kan deze aangepast worden op de anderhalvemeterregel. Eventueel kunnen er mondkapjes gedragen worden. In veel massagebedrijven is de enige seksuele handeling die aangeboden wordt, een handmassage en dat is weinig risicovol.

 

BDSM-bedrijven

Een BDSM-bedrijf werkt vrijwel altijd op afspraak, omdat de wensen van de klant vaak voorbereiding vragen of de aanwezigheid van een specifieke meesteres/slaaf en/of de beschikbaarheid van een speciale kamer.

 

Aanvulling op het protocol:

Bij veel handelingen binnen een BDSM-bedrijf is geen sprake van fysiek contact. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om afstand te houden en voor bescherming. Mond-en gezichtsbescherming en handschoenen zijn al vaak onderdeel van de beleving.

 

Escortbedrijven

Bij escortbedrijven vindt het sekswerk niet op de locatie van het bedrijf plaats, maar op het woonadres van de klant of in een hotel. Sommige escortbedrijven hebben een wachtruimte van waaruit de escorts worden uitgezonden, maar in de meeste gevallen wacht een escort thuis op een afspraak. Als een afspraak bevestigd is, dan begeeft de escort zich naar de locatie van de klant, op eigen gelegenheid of met een chauffeur van het bedrijf. De klant betaalt aan de sekswerker of aan de chauffeur en in sommige gevallen op voorhand aan het bedrijf.

Ook zijn er contacten waarbij geen enkele vorm van sekswerk aan de orde is.

 

Aanvulling op het protocol:

Indien een escortbedrijf een wachtruimte heeft voor escorts, dan kan deze aangepast worden op de anderhalvemeterregel. Eventueel kunnen er mondkapjes gedragen worden. Afgesproken kan worden dat de klant zich onderwerpt aan een controleprocedure zoals bij een club. Daarover kan het escortbedrijf hem voorlichten wanneer hij een boeking wil maken. Geen services die een extra risico inhouden.

 

De financiële afhandeling wordt gedaan via pin of creditcard, of vooraf per bank aan het bedrijf. De mobiele betaalapparatuur moet uiteraard na elk gebruik gereinigd worden.

 

V        Voorstellen van leden

 

In aanvulling op het protocol hebben leden van de VER verschillende voorstellen gedaan voor manieren om hun bedrijf zodanig aan te passen dat verspreiding van het coronavirus voorkomen wordt en er voldaan wordt aan de eis van social distancing. Misschien zijn niet alle ideeën bruikbaar en haalbaar, maar het geeft wel aan dat men zich bewust is van de ernst van de situatie en bereid is om te investeren in veiligheid.

 

* Een aantal grotere clubs wil showtjes achter een glasafscheiding laten plaatsvinden en/of op ruime afstand van klanten.

 

* Een privéhuis gaf aan zo snel mogelijk een ruimte te willen verbouwen als webcamseksstudio.

 

* Een ander privéhuis stelt voor om het voorstelrondje te vervangen door een video van alle sekswerkers. Pas als de klant zijn keuze heeft gemaakt, komt de sekswerker binnen.

 

* Een ondernemer binnen wiens privéhuis de klant zijn keuze maakt in de ‘woonkamer’ waar alle sekswerkers wachten, wil deze zijn keus laten maken vanachter een plexiglas deur, dus zonder daadwerkelijk binnen te komen.

 

* Een ander wil de kamer waar het sekscontact plaatsvindt, opdelen met een plexiglaswand en zo een opwindend, maar veilig contact laten plaatsvinden.

 

* Een massagebedrijf stelt voor om tijdens een handmassage te werken met een mondkapje en een scherm, net zoals de kappers voorstellen voor hun werkzaamheden

 

* Een club die al verbouwingsplannen had, gaat separé-tjes inbouwen, dus hoekjes voor twee, in plaats van een zaaltje met bar en krukken.

 

* Een ander ziet meer in het plaatsen van plastic gordijnen om afstand te creëren en ongewenste contacten te voorkomen, te vergelijken met de initiatieven in het openbaar vervoer.

 

* Sommige ondernemers willen een geheel nieuw bedrijf vestigen waar überhaupt geen fysiek contact mogelijk is, omdat sekswerker en klant van elkaar gescheiden zijn door een plexiglaswand: webcamseks, maar zonder camera. Een andere ondernemer stelde voor om de wand uit te voeren met een gaatje, zodat een handmassage toch mogelijk blijft. 

   maximaaldd

13 thoughts on “Protocollen seksbedrijven

 1. ik denk dat er tussen de landen Nederland dutseiland en belgiëo p het gebied van sekswerkers gekeken moet worden voorbeeld sixsens vaals golden tym bruge Duitsland erox ballen BE als het ene land eerder versoepeld legale prostitutie mogelijk maak geef dat ook problemen

 2. Ik heb het protocol gelezen. Prima concept. Op dit moment heb ik toch 2 bezwaren:
  – het tonen van een legitimatiebewijs. Het is heel belangrijk dat dit soort contacten anoniem voor de klant kan plaats vinden
  – het stellen van een leeftijdsgrens. Dit dient het doel niet: nl. verspreiding van het virus tegengaan. Als dat uw doel is, dan zou u moeten uitgaan van de definitie die de RIVM geeft voor het begrip ‘kwetsbare personen’. Dat zijn mensen vanaf 70 jaar én alle andere personen met een kwetsbare aandoening, bijv. hoge bloeddruk. Iemand van 62 kan veel gezonder en vitaler zijn dan iemand van 45 met een hoge bloeddruk of een andere aandoening. Oncontroleerbaar, deze maatregel heeft geen enkele toegevoegde waarde.
  Beter is het dan om te vragen naar verkoudheidsklachten en bijv. temperatuur opmeten.
  En als u dan toch een leeftijdsgrens wilt invoeren, richt u zich dan naar het RIVM advies van 70 jaar.

  1. Op het moment dat de bedrijven open kunnen zal ook het RIVM / SZW, EZ en VenJ toetsen of de voorgestelde middelen nuttig en noodzakelijk zijn cq. passen binnen een wettelijk kader. Wij stellen ook dat we elk middel graag inruilen voor een beter middel. Zo is wellicht een controletest helemaal niet tijdig ontwikkeld of mag niet worden toegepast. Na het indienen is het geen in beton gegoten stuk.

  2. Beste Bert,
   Leeftijd is arbitrair. zo spreekt MKB NL zich uit voor ‘tot 60 jaar’ aan het werk; het RIVM dat “70-plus’ het meeste risico opleverde. Stel we mogen open per 1 juni, dan zul je ook daarna van maand tot maand moeten bekijken welke maatregelen extra nodig zijn en waar je ze terug kan draaien: klanten hoeven niet alleen beschermd te worden ook diegene die werken…
   Helaas kan niemand nu zekerheden verschaffen en alles hangt af van onderzoek…. en gedisciplineerd optreden door alle betrokkenen.

 3. Aanvullend op mijn vorige bericht nog het volgende:
  Een legitimatieplicht en het stellen van een leeftijdsgrens gebeurt ook niet bij alle andere contactberoepen, (kappers, masseurs enz..) Degene die dit beroep uitoefenen hebben zich via de KvK gelegitimeerd, dat kan je vergelijken met legimitatie van de sekswerker. Maar voor de klant kan er natuurlijk geen sprake zijn van zo’n plicht, dit tast de privacy van de klant ernstig aan en dat zal voor velen de reden zijn om af te zien van een bezoek. Ook het stellen van een leeftijdsgrens met als motivatie om hiermee de klant te beschermen is niet nodig, de klant heeft zelf ook een verantwoordelijkheid en kan zelf het beste inschatten of een bezoek verantwoord is. Zoals ik al gezegd heb vind ik dit ook geen enkele zin hebben, het heeft niets te maken met een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Beter is het om objectieve selectiemaatregelen te treffen: vragen naar gezondheidsklachten, temperatuur meten, evt. sneltest zo dat mogelijk en/ of nuttig is.
  Dan nog de volgende opmerking:
  Je kunt stellen dat door het eerder openstellen van de legale prostitutie de kans op verspreiding van het virus afneemt. De legale prostitutie kan werken met protocollen, in de illegaliteit is geen enkele controle.

  1. Een id wordt tot nu toe enkel gevraagd aan personen die er jong uit zien. Je mag met 18 jaar sekswerkers bezoeken, lijk je jonger dan 18 jaar dan wordt er altijd om een id gevraagd. Aangezien je als sekswerker strafbaar bent als jou afspraak onder de 18 jaar is.

 4. Wel grappig: ik lees net een interview in de krant over een kapster die ook nog niet open mocht. In die branche veel zwartwerkers . Het is wel een heel andere branche, maar noemt dus ook het grotere risico op verspreiding van het virus i.v.m. die illegaliteit.
  Ze zei o.a. het volgende:

  Toen de scholen weer open mochten, maar kappers en horeca nog niet, was dat ook echt een domper voor het stel. ,,Vooral ook omdat je ziet dat er steeds meer thuis gekapt wordt, zwart’’, zegt Janet Hobe. ,,Iedereen heeft opeens een mannetje. Dat is frustrerend voor de kapper. Ik denk dat er meer verspreiding van het virus door zwartwerkers is, dan bij de echte kapper. Wij nemen hier echte maatregelen, wij nemen onze verantwoordelijkheid.’’ 

 5. Protocol voor de klant vind ik niet op alle punten goed. De gezondheidscheck en hygiëne voorschriften zijn prima. Maar om je te legitimeren vinderdaad ik toch echt te ver gaan, ik snap ook niet waarom dit moet, hoef ik bij de kapper (ook contactberoep) ook niet te doen. Ik ga onder deze voorwaarden echt geen afspraak maken.
  Ook de werkwijze tijdens de afspraak zelf vind ik veel te ver gaan. Het lijkt er op dat sommige maatregelen door een robot zijn bedacht. Plexischermen en dat soort dingen, voor mij reden om er niet aan te beginnen. U moet wel ook voor de klant acceptabele maatregelen nemen, anders wordt het een kille en steriele afspraak. Alleen het verbod op tongzoenen kan ik begrijpen i.v.m. het besmettingsrisico.
  Al met al zal ik onder deze voorwaarden geen bedrijf bezoeken, en met mij vele anderen. Dan moeten we noodgedwongen op zoek naar alternatieven die er volop zijn.

  Evert.

  1. Beste Evert,
   We kunnen echt niet ‘als vanouds’ werken. Dat zal nog wel even aanhouden. Ook nadat we open mogen zijn.
   Over legitimatie: Alleen in geval van twijfel – zo moeten we nu ook controleren op ‘te jong’ en dan op ‘veilig of niet’ – neem maar aan dat we zonder reden geen klant willen vragen naar bewijs van zijn leeftijd. Trouwens we willen liever elke klant graag binnen laten…. maar er zijn nu eenmaal beperkingen.

 6. Hallo VER, als sekswerker heb ik vol interesse het protocol gelezen. We zijn al te lang achter gebleven bij andere sectoren.
  Mbt de gebruikelijke kennismaking in zowel clubs als privéhuizen ( en alle bedrijven) zou ik willen suggereren over te gaan op de voorwaarde een afspraak te maken na een keuze via websites. Bij de persconferentie van de 6e mei gaf Rutte dat als strikte voorwaarde voor versoepeling van maatregelen jegens andere contactberoepen. Bovendien voorkomt dat ongecontroleerde toeloop, waar het crisisteam huiverig voor is. Zou het ook niet wijs zijn het horecagedeelte van clubs tijdelijk te sluiten, gezien de huiver bij opening voor horeca?
  Mbt tot strikte voorwaarden gesteld de 6e mei was die er ook voor de eenvoudige check op gezondheid los van normaliter privacyvoorwaarden. Bovendien is zo’n check op gezondheid er bij ons altijd al mbt SOA. De sekswerker is verder vrij om klanten te weigeren, misschien is het zelfs voorwaarde in deze crisis als iemand verkouden is of andere symptomen vertoont. Dat zal toch ook gelden voor bedrijven. Leeftijd is een tricky criterium, tenzij pertinent uit de risicogroepen. Wb risicovolle handelingen lijkt me dat zoenen nu is uitgesloten, maar ook standjes die gezicht en dus ook luchtwegen risicovol dicht bij elkaar brengen. De eis zou verder kunnen zijn de klant tijdens het contact een mondkapje te laten dragen; gesuggereerd nut tot nu is dat iemand die besmet is het virus minder makkelijk overdraagt met een kap. Verder is de suggestie ook dat bij hijgen en dergelijke meer virus vrij zou komen bij besmetting. En dan verder is de sekswerker sleutelfiguur in het verhaal van transmissie, zij of hij moet vrij blijven van besmetting.
  Mijn 2 centjes. Groet, Roos

  1. Beste Roos,
   Mbt horeca. Uiteraard hebben ook mn. clubs vaak ook een horecavergunning – het spreekt voor zich dat je daar ook pas weer gebruik van kan maken zodra dat wordt vrijgegeven.
   Volgens mij hebben we ook opgenomen dat men zich voordien moet aanmelden (bv via een tijdslot) of anderszins een afspraak moet maken; maar misschien moeten we daar uitdrukkelijker nog naar kijken.!

 7. In onze smstudio House of SubMission in Den Haag hanteren wij altijd al regels mbt leeftijd, gezondheid en het werken op afspraak. Ook maken wij alles al jarenlang schoon volgens de richtlijnen van de GGD, dragen handschoentjes etc. Een bar hebben wij niet, bezoekers komen elkaar niet tegen, ook al de normaalste zaak van de wereld voor ons. Voor wat betreft afstand houden, dat lukt prima tijdens bezoeken/sessies, intiem contact is bij een klassieke Meesteres niet aan de orde. Ons komt het dus ook voor dat wij al prima open zouden kunnen gaan, dus wij steunen dit voorstel uiteraard ook. Nu maar hopen dat de politiek hier ook naar wil kijken en serieus beoordelen, zodat wij onze slaven ook weer kunnen ontvangen.
  P.S. Wij hebben ook veel lange zwepen in onze studio (prima voor afstand houden), kooien etc
  Succes!!!
  P.S.2 Mocht dit niet lukken, dan gaan wij uiteraard in september gewoon weer open.

 8. Binnen mijn bedrijf wordt overwegend op afspraak gewerkt. i.v.m privacy komen klanten elkaar niet tegen. Er komen geen groepjes mensen mijn bedrijf bezoeken, men komt altijd alleen. Het contact is een een op een contact in een aparte ruimte. de hygiëne is zoal G.G.D voorschrijft en optimaal.Zowel receptie als behandelende dame ziet toe op na ieder gebruik van ruimte en sanitair desinfectie.Dagelijks wordt daarnaast alles grondig gereinigd . Er kan op eenvoudige wijze worden voorzien in alle Corona maatregelen welke nu gelden voor overige contact beroepen, zoals handen reinigen , mondkapjes, en overige voorzieningen.Er is , indien men kiest voor een erotische massage met hoogtepunt geen extra risico indien een condoom wordt gebruikt. In mijn optiek is er geen enkele reden waarom we niet onze werkzaamheden veilig, volgens Corona inzichten ,zouden kunnen hervatten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *